Logo nonfront

Rejestracja gadów i płazów

Przed zakupem każdego gatunku gada należy zapoznać się z wymaganiami jego utrzymania (temperatura, oświetlenie, ogrzewanie) oraz dietą. Należy zapewnić odpowiednio wyposażone terrarium zanim przywiezie się zwierzę do domu. Niedopuszczalne jest kompletowanie sprzętu dopiero po zakupie gada! Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi konkretnego gatunku. Część gadów objęte jest przepisami Konwencji Waszyngtońskiej CITES oraz Rozporządzenia Rady (WE) (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 101/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi) , które mają na celu ochronę gatunków przed nieograniczonym handlem. W Konwencji gatunki są podzielone na załączniki I,II oraz III wymagające odpowiednich dokumentów i warunków rejestracji :http://www.cites.org/eng/app/appendices.php. Rozporządzenie zawiera załącznik A, B, C oraz D z podziałem gatunków i opisem wymagań dotyczących dokumentów oraz rejestracji: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex... Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.) rejestracji zwierząt dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli.

Zwierzęta podlegające rejestracji i przetrzymywane w Warszawie wpisywane są do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje na temat rejestracji zwierząt przetrzymywanych w Warszawie zawarte są w karcie informacyjnej "Rejestracja zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej" która dostępna jest na stronie http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/rejestracja-zwierzat-nalezacych-do-gatunkow-podlegajacych  .

Ponadto:

- aktualną listę gatunków objętych przepisami CITES zawiera Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1320&from=PL

- lista zwierząt niebezpiecznych znajduje się w rozporządzeniu MInistra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1037) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111731037