Facebook
Warszawskie ZOO
Centrum CITES w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie
A A + A
Wybierz język
Godziny otwarcia 09:00 - 18.00 19.00 w soboty i święta (od maja do września)

Prawo UE

Podstawowym podziałem prawa UE jest podział na prawo pierwotne – stanowione przez państwa członkowskie jako część prawa międzynarodowego oraz prawo wtórne – stanowione przez instytucje Unii. W razie konfliktu norm prawnych z zakresu prawa pierwotnego i prawa wtórnego, pierwszeństwo przysługuje prawu pierwotnemu.

Prawo pierwotne
Na prawo pierwotne składają się traktaty zawierane przez Państwa członkowskie - z prawnego punktu widzenia są to zwyczajne umowy międzynarodowe, jednakże jedynie początkowo zawierane w sposób uregulowany Konwencją wiedeńską o prawie traktatów. Obecnie tryb zmiany traktatów opisany jest w artykule 48 Traktatu o Unii Europejskiej.

Lista aktów prawa pierwotnego (akty zaznaczone na szaro jeszcze nie obowiązują lub już przestały):

 • traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej
 • Traktat paryski z 1951 r. (obowiązywał w latach 1952-2002)
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
 • Traktaty rzymskie z 1957 r. (weszły w życie w 1958 r.)
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą
 • Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej
 • Traktat z Maastricht z 1992 r. (wszedł w życie w 1993 r.)
 • Konstytucja dla Europy z 2004 r. (nie weszła w życie)

Umowy zawarte między państwami członkowskimi zmieniające i uzupełniające traktaty założycielskie:

 • Konwencja o niektórych instytucjach wspólnych dla EWG i EWEA z 1957 r. (weszła w życie w 1958 r.)
 • Protokół dotyczący Antyli Holenderskich z 1978 r.)
 • Traktat fuzyjny z 1965 r. (wszedł w życie w 1967 r.)
 • Luksemburski traktat budżetowy z 1970 r.
 • Brukselski traktat budżetowy z 1975 r.
 • Traktat zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu EBI z 1975 r.
 • Traktat grenlandzki z 1984 r.
 • Jednolity Akt Europejski z 1986 r. (wszedł w życie w 1987 r.)
 • Traktat amsterdamski z 1997 r. (wszedł w życie w 1999 r.)
 • Traktat nicejski z 2001 r. (wszedł w życie w 2003 r.)
 • Traktat lizboński z 2007 r. (wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.)